• nl
 • en
Menu

Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement

Algemene voorwaarden test test test

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 34288486.

  • –  art. 1 t/m 7: Overnachtingen (Slapen in Stro/camping)
  • –  art. 8 t/m 14: Hayema Heerd Feesten, bijeenkomsten, vergaderingen
  • –  art. 15 t/m 20: Overige bepalingen.
 • Artikel 1. BegripsbepalingenIn deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
  a. Hayema Heerd: De vof Hayema Heerd gevestigd aan de Jensemaweg 3 te Oldehove.
  b. Opdrachtgever: De natuurlijk- of rechtspersoon die Hayema Heerd opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
  c. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  d. Partijen: Opdrachtgever en Hayema Heerd gezamenlijk.
  e. Aanvraag: een vrijblijvende aanvraag van opdrachtgeven aan Hayema Heerd met verzoek tot prijsopgave, informatie over beschikbaarheid en nadere informatie over het aanbod van Hayema Heerd.
  f. Arrangement: een combinatie van overnachtingen (kamperen, Slapen in het Stro (strokasteel of stro-iglo)) en één of meerdere activiteiten uit ons aanbod.
  g. Boeking: één (of meerdere) overnachting(en) al dan niet uitgebreid met een activiteit uit ons aanbod.
  h. Overeenkomst: Overeenkomst m.b.t. feesten, bijeenkomsten en/of vergaderingen tussen Opdrachtgever en Hayema Heerd.
  i. Activiteit: een mogelijke combinatie van overnachtingen, feesten bijeenkomsten en vergaderingen.
 • Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
  1. Alle door Hayema Heerd aangeboden offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, na dagtekening.
  2. Hayema Heerd kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Artikel 3. Overeenkomsten
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt Hayema Heerd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Consument de Overeenkomst ontbinden.
  3. De Overeenkomst tussen Hayema Heerd en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Hayema Heerd de door Opdrachtgever ondertekend offerte retour heeft ontvangen en dit door Hayema Heerd is bevestigd. Indien dit is overeengekomen, mag dit ook per e-mail geschieden.
  4. Na de boeking ontvangt Opdrachtgever de bevestiging per e-mail. De bevestiging is tevens de factuur. Opdrachtgever dient de factuur op inhoud te controleren en eventuele wijzigingen zo snel mogelijk per e-mail door te geven. Bij een eventuele eerste wijziging brengt Hayema Heerd geen kosten in rekening. Daarna behoudt Hayema Heerd zich het recht voor € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.
 • Artikel 4. Cadeaubonnen verzilveren
  1. Cadeaubonnen (uitgegeven door Hayema Heerd, Surprisefactory.nl, Wonderbox.be, Cadeaubox.be, Supertrips.nl) kunnen worden verzilverd voor een overnachting in het Slapen in Stro.
  2. Na boeking van een overnachting in het Slapen in Stro ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.
  3. De originele cadeaubon voorzien van naam en adres dient binnen 14 dagen na de boeking door opdrachtgever naar Hayema Heerd verzonden te worden.
  4. Direct na ontvangst van de cadeaubon ontvangt opdrachtgever een ontvangstbevestiging. De boeking is pas definitief nadat de originele cadeaubon in ons bezit is.
  5. Bij niet tijdige betaling c.q. bij het niet tijdig versturen van de cadeaubon, heeft Hayema Heerd het recht de reservering te annuleren.
 • Artikel 5. Aanbetaling1. Voor overnachtingen wordt in de regel geen aanbetaling gevraagd, tenzij de boeking minimaal 6 maanden vooruit in de toekomst ligt, en het een boeking betreft voor een groep van zes of meer personen. In die situatie wordt een aanbetaling van 25% van het begrote totaalbedrag gevraagd. Deze aanbetaling dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen nadat de boeking is bevestigd te voldoen.2. Indien de in lid 1 bedoelde aanbetaling niet tijdig worden verricht, heeft Hayema Heerd het recht het Arrangement of de boeking te annuleren. In dat geval heeft Hayema Heerd recht op vergoeding van eventueel reeds gemaakte kosten.
 • Artikel 6. Betaling
  1. Vermelde prijzen voor overnachtingen en activiteiten voor consumenten zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege en voor de zakelijke markt exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
  2. Hayema Heerd is gerechtigd om de prijs te wijzigen indien van buiten komende omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Indien een prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
  3. Wanneer Opdrachtgever een overnachting Slapen in Stro (al dan niet met een Activiteit) heeft geboekt, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, en in ieder geval voor de geboekte datum, het gehele factuurbedrag te hebben voldaan.
  4. Wanneer Opdrachtgever één of meerdere nachten op de camping heeft geboekt, wordt vooruitbetaling zeer op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Contante betaling ter plekke is toegestaan. Uiterlijk de voorlaatste dag voor vertrek dient de factuur te zijn voldaan.
  5. Voor een boeking Slapen in Stro voor een groep (van zes of meer personen) waarvoor reeds een aanbetaling is verricht, dient het restant factuurbedrag uiterlijk 10 dagen voor de geboekte datum te zijn voldaan.
  6. Voor een boeking Slapen in Stro voor een groep (van zes of meer personen) kan een borg gevraagd worden van € 250,00. De borg dient voor de boekingsdatum overgemaakt te worden. Retourbetaling van de borg, verrekend met evt. vergoeding van schade, vindt uiterlijk binnen een week plaats.
  7. Indien de in lid 3 en lid 4 bedoelde betalingen niet tijdig worden verricht, heeft Hayema Heerd het recht het Arrangement c.q. boeking te annuleren. In dat geval heeft Hayema Heerd recht op vergoeding van eventueel reeds gemaakte kosten.
  8. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Hayema Heerd, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever.
  9. Hayema Heerd is gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten op grond van wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening brengen aan de Opdrachtgever.
 • Artikel 7. Annulering/wijziging door Opdrachtgever
  1. Indien Opdrachtgever één of meerdere overnachting(en) heeft geboekt, dan kan Opdrachtgever deze boeking niet annuleren. Hayema Heerd kan Opdrachtgever de mogelijkheid bieden de boeking over te boeken naar een andere periode. Een en ander op nadrukkelijke voorwaarde dat de Hayema Heerd op de geannuleerde datum een nieuwe boeking voor het betreffende stro-verblijf heeft kunnen boeken.
  2. Terugbetaling van de aanbetaling vindt alleen plaats indien de annulering minimaal twee maanden voor de datum van de boeking wordt gemeld en wanneer Hayema Heerd voor de geannuleerde datum een nieuwe boeking voor het betreffende stro-verblijf heeft kunnen boeken.
  3. Onder voorwaarden kan Hayema Heerd een aanbetaling worden doorgeschoven naar een andere periode.
  4. Bij niet tijdige betaling behoudt Hayema Heerd het recht de reservering te annuleren en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.

 

Hayema Heerd – Feesten, bijeenkomsten, vergaderingen

 • Artikel 8. Begripsbepalingen
  1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
       a. Hayema Heerd: De vof Hayema Heerd gevestigd aan de Jensemaweg 3 te Oldehove.
       b. Opdrachtgever: De consument of rechtspersoon die Hayema Heerd opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
  c: Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep, bedrijf of organisatie.
  d. Rechtspersoon: de Opdrachtgever de handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of organisatie.
  e. Partijen: Opdrachtgever en Hayema Heerd gezamenlijk.
  fe. Boeking: een gesloten Overeenkomst voor een feest, of bijeenkomst, of vergadering/training al dan niet in combinatie met overnachtingen (Slapen in Stro/camping), en/of één
  meerdere activiteiten uit ons aanbod.
 • Artikel 9. Offertes en aanbiedingen
  1. Alle door Hayema Heerd aangeboden offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, na dagtekening.
  2. Hayema Heerd kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Artikel 10. Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt Hayema Heerd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden.
  3. De Overeenkomst tussen Hayema Heerd en de Opdrachtgever, welke geen Consument is, komt uitsluitend tot stand op het moment dat Hayema Heerd de door Opdrachtgever ondertekend offerte retour heeft ontvangen en dit door Hayema Heerd is bevestigd. Indien dit is overeengekomen, mag dit ook per e-mail geschieden.
  4. Er is sprake van een boeking wanneer de Overeenkomst door beide Partijen is gesloten.
 • Artikel 11. Aanbetaling
  1. Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld, dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na het sluiten van een Overeenkomst, een aanbetaling te doen van 25% van het begrote totaalbedrag met een minimum van € 250,-. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur met daarin vermeldt de totale begrote hoofdsom en apart het bedrag van de berekende aanbetaling.
  2. Indien de aanbetaling uit het vorige lid niet tijdig worden verricht, heeft Hayema Heerd het recht de boeking te annuleren. In dat geval heeft Hayema Heerd recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten.
 • Artikel 12. Betaling
  1. Vermelde prijzen in de offertes en aanbiedingen voor feesten, overnachtingen en activiteiten voor Consumenten zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege en de vermelde prijzen voor de zakelijke markt zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  2. Hayema Heerd is gerechtigd de prijs te wijzigen indien van buiten komende omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Indien een prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
  3. Na facturering dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
  4. Na het verstrijken van de in lid 4 bedoelde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere in gebreke stelling is vereist. Over de periode vanaf het moment dat
  het verzuim is ingetreden tot aan betaling is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd.
  5. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Hayema Heerd, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten
  rechte – voor rekening van de Opdrachtgever.
  6. Hayema Heerd is gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten op grond van wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening brengen aan de Opdrachtgever. Hierbij
  geldt een minimum van 15% van de onderhavige factuurwaarde.
 • Artikel 13. Annulering/wijziging door Opdrachtgever
  1. Indien Opdrachtgever de boeking wil annuleren dan wel wil wijzigen, worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  Annuleren tot … voor tijdstip van Arrangement van het begrote totaalbedrag met een minimum van…
  Zes maanden      1%
  Drie maanden 10% € 250,00 (= min. bedrag aanbetaling)
  Twee maanden 15%
  Eén maand 35%
  twee weken 60%
  één week 85%
  Zeven dagen of minder 100%
  1. Bedragen die Hayema Heerd met het oog op de geannuleerde boeking ten tijde van de annulering reeds aan derden
   verschuldigd is geworden, dienen door de Opdrachtgever te allen tijde volledig te worden vergoed, mits Hayema
   Heerd niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in
   mindering op de hierboven vermelde reserveringswaarde.
   1. De artikelen 16 en verder zijn tevens van toepassingen op alle voorgaande artikelen betreffende de voorwaarden voorAnnuleringen dienen schriftelijk, gemotiveerd en gedateerd te geschieden.
    4. De reservering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan door Opdrachtgever tot uiterlijk vijf werkdagen
    voor de datum van de boeking worden gewijzigd. Daarna worden de volledige kosten van het opgegeven aantal personen
    door Hayema Heerd aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan
    10% worden de annuleringsbepalingen uit het vorig lid toegepast.
    Zijn er uiteindelijk meer deelnemers dan door Opdrachtgever is opgegeven, dan wordt hiervoor een meerprijs t.o.v. de
    offerte in rekening gebracht.
    5. Ingeval van no-show is Opdrachtgever in alle gevallen verplicht de begrote hoofdsom uit de Overeenkomst te betalen.Artikel 14. Annulering/wijziging door Hayema Heerd
    1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Hayema Heerd zijn gelegen, door Hayema Heerd
    wordt besloten, dat de boeking geen doorgang kan vinden of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht
    Hayema Heerd zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.
    2. Bij annulering door Hayema Heerd volgens lid 1 is artikel 15, lid 1 van toepassing met verwisseling van Opdrachtgever en
    Hayema Heerd. Indien Hayema Heerd een gelijkwaardig alternatief aanbiedt zal geen vergoeding worden betaald.
    3. Hayema Heerd is te allen tijde bevoegd een boeking te annuleren zonder tot betaling van hierboven bedoelde
    vergoedingen gehouden te zijn. Deze situatie doet zich voor indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat op grond van
    aankondiging door de Opdrachtgever, of op grond van de hoedanigheid van gasten (aangekondigde gedragingen), dat
    Hayema Heerd de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijk karakter van de bijeenkomst op de
    hoogte was geweest. Maakt Hayema Heerd gebruik van deze bevoegdheid nadat de bijeenkomst/feest reeds begonnen is,
    dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten consumpties vermeerderd met de vergoeding
    voor zaalhuur conform de Overeenkomst. De betalingsverplichting voor het overige vervalt.Overige bepalingen Artikel 15. Toepasselijkheid
    1.  Overnachtingen en Feesten, bijeenkomsten en vergaderingen.
    2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Hayema Heerd, voor de uitvoering waarvan door Hayema Heerd derden dienen te
    worden betrokken.
    3. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden, zoals verwoord bij “Algemene voorwaarden – Hayema Heerd – Overnachtingen”, resp. “Algemene voorwaarden
    – Hayema Heerd – Feesten, bijeenkomsten, vergaderingen”, nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig toepassing.
    Partijen zullen om tafel gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
    strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
    4. Wijzigingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij zij zijn overeengekomen.Artikel 16. Aansprakelijkheid

    1. Hayema Heerd is, buiten het geval dat de directe schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hayema Heerd, niet
     aansprakelijk voor schade door of in verband met de geleverde producten en/of diensten. In elk geval is de contractuele en
     wettelijke aansprakelijkheid van Hayema Heerd te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het kader van de
     beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen
     risico. Indien de verzekeraar niet overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
     Hayema Heerd beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van de Overeenkomst ter zake
     waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
    2. Hayema Heerd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hayema Heerd is uitgegaan van, door
     of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
    3. Hayema Heerd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang
     van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei
     wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de Overeenkomst door Hayema Heerd.
    4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
     grove schuld van Hayema Heerd of ondergeschikten.
    5. Opdrachtgever vrijwaart Hayema Heerd tegen en stelt Hayema Heerd schadeloos voor alle aanspraken van derden die direct
     of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband
     houdende financiële gevolgen.
    6. Indien en voor zover Hayema Heerd een claim krijgt opgelegd uit hoofde van productaansprakelijkheid jegens een derde
     partij, is Opdrachtgever verplicht om Hayema Heerd te vrijwaren op dezelfde wijze als Hayema Heerd aansprakelijkheid
     wordt beperkt door voorgaande leden van dit artikel.
    7. Hayema Heerd heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te
     maken.
    8. Indien Hayema Heerd uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
     Hayema Heerd zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
     mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hayema Heerd,
     zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hayema Heerd en
     derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
    9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan van de
     schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht dagen na het intreden van de
     schade, gedetailleerd en schriftelijk aan Hayema Heerd meldt.
    10. Hayema Heerd is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover Opdrachtgever niet datgene heeft gedaan dat in
     redelijkheid van hem kan worden verlangd om haar schade te beperken.
    11. Deelname aan een door Hayema Heerd georganiseerde activiteit op het terrein of daarbuiten is te allen tijde op eigen

    risico van de Opdrachtgever.

     1. Indien Opdrachtgever een Consument is, als bedoeld in art. 1.1c, dan kan Hayema Heerd geen beroep doen op lid 1, 3, 5,
      6, 8, 9 en 10 van dit artikel.Artikel 17. Overmacht
      1. Indien Hayema Heerd haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van
      externe oorzaken en omstandigheden (voorzien of niet voorzien) die redelijkerwijs niet aan Hayema Heerd kunnen worden
      toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Hayema Heerd alsnog in staat is deze op de
      overeengekomen wijze na te komen.
      2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt
      begrepen, alle van buiten komende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop Hayema Heerd geen invloed kan uitoefenen,
      maar waardoor Hayema Heerd niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen o.a.
      weersomstandigheden, ziekte of overlijden van de uitvoerende persoon en arbeidsongeschiktheid. Ziekte en arbeids-
      ongeschiktheid wordt slechts als overmacht aangeduid wanneer de zieke of arbeidsongeschikte persoon, noodzakelijk is voor
      het uitvoeren van de Overeenkomst.
      3. Indien Hayema Heerd bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
      dan is zij gerechtigd het al verrichte deel afzonderlijk te factureren.Artikel 18. Geheimhouding
      1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst aan  elkaar toevertrouwen.Artikel 19. Gebreken en klachten
      1. Opdrachtgever dient onmiddellijk na ontvangst van de factuur te controleren of deze juist is, en overeenkomt met de
      Overeenkomst en de nadere afspraken die evt. tussen de datum van Overeenkomst en de datum van de feitelijke boeking
      zijn gemaakt tussen Opdrachtgever en Hayema Heerd. Indien men afwijkingen constateert dient men hiervan schriftelijk
      (dan wel via e-mail) melding te maken, uiterlijk binnen 14 dagen. Voor Consumenten bedraagt deze termijn twee maanden.
      2. Klachten of tekortkomingen geconstateerd in de dienstverlening dan wel factuur, dient de Opdrachtgever uiterlijkbinnen 14 dagen na het einde van de Overeenkomst
      schriftelijk aan Hayema Heerd te melden.
      3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
      4. Indien een klacht gegrond is, zal Hayema Heerd een voorstel doen voor een passende korting op de factuur, dan wel overgaan tot een andere passende vorm van
      tegemoetkoming die qua waarde overeenkomt met de aard van de klacht.

    Artikel 20. slotbepalingen
    1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Hayema Heerd van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
    2. Hayema Heerd is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen
    hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende Overeenkomsten.
    3. Hayema Heerd zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking
    zodra hem de wijziging is meegedeeld.
    4. Alle rechtsverhoudingen tussen Hayema Heerd en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
    5. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Hayema Heerd en worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het vestigingsadres
    van Hayema Heerd, als bedoeld in artikel 1a, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
    6. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vijfde lid zodra één der Partijen dat stelt.
    7. Deze voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2014.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HAYEMA HEERD

Aankomst en vertrek bij overnachting – slapen in stro.
Artikel 1.

 1. U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur op de eerste dag van aankomst. Eerder, of na 18.00 uur arriveren is mogelijk, maar geef ons dan even een belletje of sms’je. Anders staat u voor een dichte deur.
 2. ’s Morgens wordt uw ontbijt geserveerd in uw verblijf. Bij mooi weer kunt u er ook voor kiezen om buiten het ontbijt te nuttigen. Wij serveren het ontbijt op het door u gewenste tijdstip tussen 8.30 en 10.00 uur. We stemmen de ontbijtstippen waar mogelijk op elkaar af. Wilt u ’s morgens met de boot naar Schiermonnikoog, of heeft u een wadlooptocht ’s morgens vroeg gepland, dan houden we daar natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee.
 3. Vertrek op de vertrekdatum is uiterlijk voor 11.00 uur.

 Gedragsregels ten aanzien van het gehuurde

Artikel 2.

 1. Hayema Heerd heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we liever niet dat kinderen (tot 10 jaar) zonder toezicht van een volwassene aanwezig zijn in de schuren. Spelen in de schuren (grote schuur en schuur waar kinderen kunnen spelen met strobalen) en op het terrein buiten is geheel voor eigen risico en valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
 2. Meestal is het per ongeluk dat er iets kapot gaat of kwijt raakt. Indien er iets aan de inboedel, (buiten)speelattributen is beschadigd door uw of uw kinderen ‘s toedoen, of er zijn spullen kwijtgeraakt, dient u dit terstond te melden aan Hayema Heerd. Kosten voor vervanging of reparatie worden bij u in rekening gebracht. Evt. onverhoopte en geconstateerde gebreken cq. beschadigingen die na uw vertrek worden geconstateerd worden aan u gemeld, met het verzoek de schade te vergoeden.
 3. In de Grote Schuur in de kast bevinden zich diverse boeken, tijdschriften, regio-informatie, kaarten, spelletjes. Dit alles ligt er voor u. Wel graag na gebruik terug leggen, zo heeft de gast na u er ook plezier van.
 4. Wilt u tijdens uw verblijf bezoek van familie/vrienden ontvangen dan is dat in principe toegestaan (tarieven zie website). U dient dit wel van tevoren bij de beheerders aan te melden, welke dag, tijdstip en hoeveel personen. Voor het bezoek gelden dezelfde regels en voorwaarden als hier en in de algemene voorwaarden beschreven.
 5. Tenzij anders is afgesproken dient u uw verblijf bij vertrek schoon en netjes achter te laten, dat wil zeggen: veegschoon, opgeruimd, spelletjes enz. netjes in de kast.
 6. Eigendommen van u die bij vertrek worden achtergelaten/vergeten worden niet bewaard.

Gebruik gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte

Artikel 3.

 1. De begane grond van de Grote Schuur is in principe vanaf 10.00 uur ‘s morgens tot 20.00 uur ‘s avonds vrij toegankelijk voor alle op dat moment aanwezige (camping)gasten, tenzij van tevoren anders is overeengekomen. Het exclusieve gebruik van de Grote schuur kan alleen worden afgesproken tegen een van te voren overeengekomen meerprijs.
 2. Het Strokasteel en de Stro-iglo’s heeft u voor uw eigen exclusief gebruik. Deze zijn niet toegankelijk voor andere (camping)gasten.
 3. Toiletten en douches voor gasten van de hooizolder bevinden zich op de begane grond. Gedurende het campingseizoen is dit sanitair in principe ook toegankelijk voor campinggasten. Gasten voor de stro-iglo’s kunnen gebruik maken van het sanitair op het kampeerweiland. Gasten strokasteel hebben eigen sanitair.
 4. De buitenruimte en de daar aanwezige voorzieningen (met uitzondering van de aangewezen kampeerplekken en als privé aangemerkte ruimtes), zijn eveneens voor gemeenschappelijk gebruik.
 5. Indien er zich ‘stro-slaapgasten’ bevinden op de hooizolder, dan is de schuur toegankelijk tussen 10.00 uur ‘s morgens en 20.00 uur ‘s avonds. Daarna is de schuur exclusief voor de ‘stro-slaapgasten’. Wij vertrouwen er op dat u en uw kinderen rekening houdt met de privacy van eventuele gasten op de hooizolder.
 6. De Hayema Heerd heeft twee zgn. buitenkeukens:
  – een aparte blokhut tbv gasten van het strokasteel en gasten van de hooizolder
  – een aparte unit naast het sanitair camping voor de gasten van de stro-iglo’s.
  Gedurende het kampeerseizoen kunnen campinggasten eveneens gebruik maken van deze buitenkeukens voor het spoelen van de vaat. Het spreekt vanzelf dat u de ruimte schoon achter laat.

Vuur in en in de nabijheid van de gebouwen is ten strengste verboden!

Artikel 4.

 1. Wij begrijpen de romantiek van sfeerlichtjes, maar in verband met de brandveiligheid is binnen in de gebouwen alle vormen van vuur c.q. vuurwerk – kaarsen, waxinelichtjes, olielampjes, lucifers, aanstekers, sigaretten, sterretjes etc. – ten strengste verboden.
 2. Buiten op het erf en op de landerijen rondom de boerderij is iedere vorm van vuurwerk verboden.
 3. ’t Is een superromantische ervaring om na een mooie avond of feest de zgn. wensballonnen op te laten. Vanwege brandgevaar en milieubelasting is het oplaten van wensballonnen bij ons echter niet toegestaan, evenmin op de landerijen rondom de boerderij.
 4. Bij overtreding van één van de bepalingen 1 t/m 4 van onderhavig artikel, zijn wij genoodzaakt uw verblijf op de Hayema Heerd per direct af te breken. Restitutie van de reissom vindt niet plaats.
 5. Bij de tent/caravan is kampvuurtje in de daarvoor beschikbare vuurkorven toegestaan. U kunt een vuurkorf huren en schoon brandhout bij ons kopen
  Bij de stro-iglo’s is een kampvuurtje toegestaan op gepaste afstand van de iglo’s (minimaal 10 mtr.)
  Verblijft u in het strokasteel of op de hooizolder dan is het toegestaan bij mooi weer desgewenst een vuurtje te stoken in de boomgaard.
 6. Barbecueën is toegestaan, mits er tegels of aluminiumfolie op het gras eronder wordt gelegd. Verzeker u er van dat u altijd bluswater bij de hand heeft.

Eten & drinken

Artikel 5.

 1. Logeert u in één van de ‘slapen-in-stro’verblijven dan kunt u koffie/thee zetten in de zgn. buitenkeukens. Koffiezetapparaat, waterkoker, koffie, thee, filters, kopjes enz. zijn aanwezig.
 2. Het is verboden in de ‘stro-verblijven’ zelf meegebrachte waterkokers, koffiezetapparatuur, elektrische kacheltjes, magnetronovens, koelkastjes aan te sluiten. Zo beperken we het risico van kortsluiting zoveel mogelijk.
 3. U kunt uw eigen drankjes en eten mee nemen. U kunt daarvoor desgewenst gebruik maken van de aanwezige koelkastjes in uw verblijf en in de zgn. buitenkeukens.
 4. Het is ook mogelijk tijdens uw verblijf drankjes, versnaperingen etc. bij ons kopen. Let op! We beschikken niet over een pinautomaat, dus graag zoveel mogelijk gepast betalen.
 5. Een wijntje, biertje, borrel drinken, en een gezellige avond/weekend met elkaar te hebben is geen enkel probleem. Als het de bedoeling is in korte tijd meters bierkratten en/of kisten vol met andere alcoholische versnaperingen leeg te drinken, dan is het verstandiger een andere locatie te zoeken. Helaas zijn we door schade en ongepast gedrag van eerdere gasten genoodzaakt streng op te treden bij alcoholmisbruik.

Toiletten en douches

Artikel 6.

 1. Gebruik van toilet en douches is bij de prijs inbegrepen. We gaan er van uit dat eenieder bewust omgaat met water- en energiegebruik.
 2. Het spreekt voor zich dat u en uw medereisgenoten zorgdragen voor het netjes houden van de toiletten en douches.
 3. Kleine kinderen mogen slechts onder begeleiding van een volwassene in de sanitairruimtes.

Slapen in stro in de winter

Artikel 7

 1. Slapen in stro is gedurende het gehele jaar mogelijk. Slapen in stro is immers een behaaglijk warme ervaring; stro is een bijzonder goed isolatiemateriaal wat uw lichaamswarmte in het bed goed vast houdt.
  In het strokasteel wordt met behulp van warmtestralers het zitgedeelte verwarmd. De stro-iglo’s hebben beiden een klein kacheltje. De hooizolder heeft het voordeel van de verwarmde vloer van de benedenruimte. Wanneer de buitentemperatuur echter tegenvalt, en/of bij harde en gure wind kunnen we kamertemperatuur niet garanderen. Daarom is het verstandig vanaf het najaar t/m het voorjaar altijd voldoende warme kleding mee te nemen.
 2. Als de winter echt doorzet en de buitentemperatuur zakt tot min vijf of kouder, dan nemen we kort van tevoren contact met u op om af te stemmen of u de kou durft te trotseren en uw boeking wilt doorzetten, of evt. wilt omboeken naar een warmere periode.

Huisdieren

Artikel 8.

 1. Huisdieren (max. twee honden) zijn welkom. In de stro-iglo’s is max. één hond toegestaan. Voorwaarde is dat u een goed appel heeft over de hond en deze goed om kan gaan met andere honden (in ieder geval met onze twee honden) en met kinderen/andere mensen.
 2. Onze ervaring is dat honden die vrij rond kunnen lopen op het terrein zich plezieriger gedragen dan honden die continu aangelijnd zijn. Met andere woorden; aangelijnd is niet persé verplicht, tenzij andere gasten aangeven dit onplezierig te vinden, uw hond agressief gedrag, of ander ongewenst gedrag vertoont.
 3. Uitlaten doet u buiten het terrein. Het is verboden uw hond(en) uit te laten op de weilanden aan de overkant van de weg.
 4. Mocht uw huisdier op het terrein of binnen in de schuur onverhoopt een ongelukje hebben dan spreekt het voor zich dat u dat direct verwijderd en schoonmaakt.

Toegang erf en parkeren

Artikel 9.

 1. U kunt het erf gemakkelijk oprijden via de open toegang. Over dit gedeelte zijn enkele schrikdraadjes gespannen, dit is bedoeld ter voorkoming dat onze eigen twee honden het erf ongezien verlaten. U kunt met auto, fiets etc. zonder problemen over de draden rijden.
 2. Heeft u het strokasteel of de hooizolder gehuurd dan kunt u voor het in- en uitladen van uw bagage bij aankomst en vertrek uw auto kort parkeren direct voor de schuurdeuren. Daarna parkeert u de auto op de centrale parkeerplek.
  Heeft u een stro-iglo gehuurd dan parkeert u uw auto direct naast de betonnen muur van de voormalig sleufsilo (ca. 30 mtr. vanaf de iglo’s). Het is niet toegestaan uw auto direct naast de stro-iglo’s te parkeren, ook niet voor in- en uitladen.
 3. Voor veiligheid van iedereen op het terrein van Hayema Heerd is stapvoets rijden verplicht

Vuilnis

Artikel 10.

 1. Iedereen geniet van een schoon terrein. In uw vertrek en in de buitenkeukens vindt u een afvalbakken, -zakken en een kartonnen doos voor glaswerk. Flessen, papier en plastic graag apart houden.
 2. Roken in de vertrekken is uiteraard verboden. Roken tussen de grote schuur en het strokasteel is eveneens niet toegestaan. Graag de sigarettenpeukjes deponeren in de daarvoor bestemde asbakken.

 Aansprakelijkheid

Artikel 11.

 1. Hayema Heerd is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan u als huurder, door welke oorzaak dan ook.
 2. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade veroorzaakt door uzelf en/of door uw mede-reizenden. Tot mede-reizenden behoort iedereen die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend kan worden (dus ook evt. bezoekers tijdens uw verblijf)
 3. Deelname aan een door ons georganiseerde activiteit op het terrein of daarbuiten is ten alle tijden op eigen risico.

Onvoorziene zaken

Artikel 12.

 1. Wij (beheerders Hayema Heerd) blijven ten alle tijden eindverantwoordelijk voor alles wat er op ons terrein gebeurt. Dat betekent dat wij zullen ingrijpen c.q. besluiten nemen ook in situaties waarin deze regels niet in voorzien.

Aanvullende regels voor campinggasten
(voor zover in artikelen hierboven niet beschreven is)

 Parkeren

Artikel 13

 1. Parkeren van de auto is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerruimte op het betonnen erf. Kort parkeren bij uw campingplaats voor in- en uitladen van uw kampeerspullen is wel toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan voor het uitladen van boodschappen met de auto naar de kampeerplaats te rijden.
 3. Wanneer het gras van het kampeergedeelte nat en verzadigd is, is het niet toegestaan uw caravan zelf met uw auto naar uw kampeerplaats te rijden. Het risico dat u vast komt te zitten is dan te groot. Wij zorgen er voor met onze jeep/tractor dat uw caravan en kampeerspullen naar de kampeerplaats worden gereden.
 4. De boomgaard is niet toegankelijk voor caravans, wel voor kleine vouwwagens en tentkampeerders. Het is niet toegestaan met de auto het gras van de boomgaard op te rijden. U kunt met de auto tot aan de rand van de boomgaard rijden en van daar uw kampeerbagage uitladen.

Rekening houden met de overige campinggasten

Artikel 14

 1. Hayema Heerd biedt u aangenaam ruime campingplaatsen, dus voldoende privacy om heerlijk uw eigen gang te kunnen gaan. Houdt u er wel rekening mee dat in open landschap geluid ’s avonds ver draagt. Dus graag ‘s avonds na 23.00 uur het stemgeluid dempen en evt. muziek zachtjes en alleen hoorbaar op uw eigen kampeerplaats.
 2. Voor kinderen (en hun ouders) geldt dat zij ’s morgens vroeg rekening dienen te houden met overige campinggasten die wellicht een uurtje willen uitslapen.

 Vuilnis

Artikel 15

 1. Vuilniszakken kunt u deponeren in de rode vuilcontainer (bevindt zich aan het begin van de betonnen muren van de voormalig sleufsilo.) Glaswerk, plastic en papier kunt u deponeren in de daarvoor bestemde dozen en zakken in de buitenkeuken.
 2. Het is niet toegestaan grof vuil achter te laten, zoals bijvoorbeeld kampeertafels, strandstoelen, mee gebrachte huisraad, oude tenten etc.

 

 

Book now!Reserveren

Guest experiences

G and M

Thursday, July 10, 2014 , Sometimes you need an 'escape' ... Away from mainstream life and routine. Enjoy with capital letters ! Reborn , find confidence and live in the now. Thanks for the hospitality , the good feeling and the wonderful breakfast. G & M

Read moreLees verder

Gift voucher

Enjoy pure Groningen. Sleep unusual and awake very special, play, chat, …. live. Give someone this amazing expierence with our gift voucher!